Ketura

Efter det förra inlägget om Hagar har jag fått flera frågor om Abrahams tredje fru Ketura och vad man vet om henne. Det korta svaret är att man inte vet särskilt mycket. Richard Elliott Friedman, en modern judisk historiker, kallar Ketura för den mest förbisedda signifikanta personen i hela Torah*. Jag tycker att det säger en hel del. Låt oss titta lite närmare på denna relativt okända kvinna.

Bakgrund

Efter att Sara hade dött vid 127 års ålder gifte Abraham om sig med en kvinna vid namn Ketura. Vi vet inte vem Ketura var, vilket land hon kom ifrån eller ens om hon var slavinna som Hagar eller en fri kvinna som Sara. Bibeln är inte entydig med huruvida Ketura var Abrahams hustru eller bihustru. I den hebreiska Bibeln används två olika ord för Ketura: i 1 Mosebok kapitel 25 kallas hon išāh, vilket betyder hustru, men i 1 Krönikeboken kapitel 1 kallas hon för pilegeš som betyder bihustru. (Mer information om skillnaden mellan en hustru och en bihustru kommer i nästa blogginlägg om äktenskap.)

Ketura drivs iväg

Ketura födde 6 söner åt Abraham (och kanske även några döttrar, vem vet?) De bör alltså ha varit gifta i ganska många år. Men sedan drevs hon iväg med sina söner, liksom Hagar före henne. Förmodligen var det så att Gud sa till Abraham att även Ketura och hennes söner behövde lämna klanen. Kanske var det för att det inte skulle uppstå någon rivalitet om arvet, kanske var det för att Abrahams tro på så sätt skulle spridas i världen. Den sistnämnda teorin stöds av islam som till exempel menar att Hagar inte fördrevs utan placerades på ett nytt ställe av Gud, så att den sanna läran skulle kunna spridas i detta land. Detsamma antas gälla Ketura. Jag gillar den tanken.

Innan de gav sig av fick Keturas söner gåvor av Abraham. Dessa gåvors värde motsvarade förmodligen deras del av faderns arv. Isak var visserligen den utvalde arvingen som skulle få den största delen av arvet i utbyte mot att han tog över hela ansvaret för klanen när Abraham dog, men lagen föreskrev att alla söner skulle få en viss del av arvet.

Ketura fick så lämna sin man och sin klan för att börja ett nytt liv långt bort. Hur upplevde hon det? Hade Ketura liksom Hagar före henne haft andliga upplevelser eller rent av änglabesök? Abraham lär ha valt en rättfärdig kvinna som sin nya hustru/bihustru, så vi kan anta att hon hade en fast tro på Gud. Jag vill gärna tro att Ketura var lika stark som Hagar, och att hon i likhet med Hagar hade en övertygelse om att Gud såg henne och hörde hennes böner. En sådan övertygelse bör ha varit till hjälp och tröst då hon fick lämna allt och starta ett nytt liv på egen hand. 

Keturas arv

Allt tyder på att Ketura begav sig söderut och slog sig ner på arabhalvön. Hon räknas nämligen som stammoder till flera arabiska stammar där. Var det så att hon valde att bege sig till sina hemtrakter när hon inte fick vara kvar i Kanaan? Hon kan mycket väl ha härstammat från den delen av landet.

Mose försvarar Jetros döttrar. Målning av Ciro Ferri.

En av Keturas söner hette Midjan och hans efterkommande bildade Midjans land, det land dit Mose flydde efter att han hade dödat en egyptisk soldat. Under sin 400 år långa fångenskap i Egypten hade israeliterna glömt mycket av sin tro och deras religion var färgad av den egyptiska tron. Men Midjans folk, Keturas efterkommande, verkar ha bevarat Abrahams tro. I Midjans land träffade Mose högprästen Jetro som gav honom undervisning och förberedde honom för att bli profet. Mose gifte sig även med en av Jetros döttrar, Sippora, och därmed förenades två av Abrahams släktlinjer på nytt.

En av Keturas barnbarn hette Saba, och det var troligen han som grundade kungariket Saba som tros ha legat i dagens Yemen. Cirka 1000 år senare skulle en mycket vetgirig drottning färdas hela vägen från Saba för att ställa frågor till den vise kung Salomo.

Är Ketura och Hagar samma person?

Det råder delade meningar om huruvida Ketura i själva verket är Hagar som kallades tillbaka och gavs ett nytt namn efter att Sara hade dött. Det finns ingenting i Bibeln som tyder på det, men vissa judiska skriftlärda har ansett att de två kvinnorna i själva verket var en och samma person. Nutida bibelforskare liksom de flesta historiker sedan medeltiden avfärdar dock denna idé.

Avslutning

Det är inte alltid vi ser Guds avsikter med det som händer i våra liv. Saker som kan verka obegripliga, smärtsamma och svåra blir ofta till välsignelse för oss själva och för andra, även om vi inte ser det just då.

Det var säkert mycket jobbigt för Hagar och Ketura att lämna sitt hem och sin trygghet, att bli bortdrivna tillsammans med sina söner och färdas mot en osäker framtid. Men Gud hade en vis avsikt med det som skedde. Genom dessa båda starka kvinnor förde Gud sitt evangelium till fler delar av världen, vilket välsignade många människor.

”Ibland när du befinner dig på en mörk plats kan det kännas som att du har begravts, men du har i själva verket planterats”

(Christine Caine)

Har du varit med om att Gud har ”planterat om” dig på en ny plats så att du skulle kunna välsigna andra? Vad har du för erfarenheter av att Gud varit med dig under dina svåra stunder och prövningar? Kan du se tillbaka på ditt liv och se Guds hand i det som har skett?  

*Friedman, Commentary on the Torah. 2001